Tutkimusmatka itsesäätelytaitoihin 

Pedagoginen valmentaminen®

Yhteistyö: KT Jouni Veijalainen

✨ITSESÄÄTELY RIKASTUTTAA OPPIMISEN TAITOJA- ilmainen webinaari pidettiin 28.9.2021 klo 12.30–13.00. ✨

Teitä oli paikalla runsaasti – kiitos kaikille osallistujille! 

Teimme webinaarista tallenteen ja se on katsottavissa alla olevana YouTube-videona. Webinaarissa itsesäätelyn tärkeydestä lasten oppimisen näkökulmasta puhuu kasvatustieteiden tohtori Jouni Veijalainen. 

Webinaarissa saat tehokkaan 30 minuutin tietoiskun:
💎 MITÄ itsesäätely on?
💎 MIKSI sitä on tärkeä oppia? 
💎 MITEN voit edistää taidon oppimista yhteisössäsi?
💎Webinaarissa tutustutaan myös TUTKIMUSMATKA ITSESÄÄTELYTAITOIHIN- tuotteeseen.
 
Webinaariterkuin,
KIDIJOBIlaiset ja Jouni
 
💎 💎 💎 💎 💎

Aloitimme yhteistyön KT JOUNI VEIJALAISEN kanssa huhtikuussa 2021. Opitaan itsesäätely yhdessä – blogikirjoituksessa kerromme yhteistyön alkuvaiheesta ja esittelemme upean ensimmäisen tuotteemme, ITSESÄÄTELYKORTIT. Yhdessä työskentely on ollut meille kaikille antoisaa, hauskaa ja opettavaista. Flow yhteisten ajatusten äärellä on mahdollistanut tämän uuden tuotteen TUTKIMUSMATKA ITSESÄÄTELYTAITOIHIN. Meille kaikille on ollut tärkeintä tehdä tuote, joka mahdollistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaisen oppimisen konkreettisesti ja helposti sekä antaa tilaa myös kaikelle muulle hyvälle ja keskeneräiselle yhteisössä. UUTTA! on, että tuote mahdollistaa pedagogisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yhdessä lasten kanssa. Tuotteeseen sisältyvä VERKKOKOULUTUSMATERIAALIMME on AINUTLAATUINEN, sillä se on suunniteltu aikuisten ja lasten yhdessä katsottavaksi TUTKIMUSMATKAN aluksi (kesto n. 10 minuuttia). Uskomme, että haluat tutustua tähän UUTEEN oppimismateriaaliin, joka on NYT saatavilla verkkokaupastamme. 

TUTKIMUSMATKA ITSESÄÄTELYTAITOIHIN- materiaalin taustalla on vaikuttanut oppimiskäsitys lapsesta aktiivisena ja vuorovaikutteisena oppijana, josta mm. Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) perusteissa seuraavasti:

”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 21-22) 

Miksi lähtisin TUTKIMUSMATKALLE ITSESÄÄTELYTAITOIHIN?

Itsesäätelyn taito on yksi tärkeimpiä taitoja ihmisellä. Itsesäätelyn taidolla on vaikutusta hyvin laajasti elämässä lapsesta vanhuuteen, sillä se vaikuttaa niin ihmisen käsitykseen itsestään, itsetuntoon, oppimisen taitoihin ja ihmissuhteisiin. Onnellisuus koostuu arjen pienistä kokemuksista, jotka ihminen kokee itselleen merkitykselliseksi ja niissä toisilla ihmisillä on suuri vaikutus.  

MATKALLA ITSESÄÄTELYTAITOIHIN- oppimistuote: 

  • antaa keinoja lasten vahvuuksien ja tarpeiden tunnistamiseen yhdessä lasten kanssa 
  • lisää sinun ja lapsen kanssa yhdessäoloa ja oppimista
  • saat uusinta tietoa itsesäätelytaidosta ja valmiita harjoitteita ryhmän toimintaan
  • keinoja tukea lasten itsesäätelyä arjen eri tilanteissa 
  • nimetä ja käsitellä tunteita sekä oppia strategioita tunneilmaisun käsittelyyn ja haastavista tilanteista selviämiseen 

Millaisia tunteita osaat tunnistaa itsessäsi ja muissa? Millaisia tekoja tai puhetta nämä tunteet saavat sinut tekemään? Miten voisit oppia huomaamaan tunteet, niin että ne eivät yllätä sinua? Pääset oppimaan myös millaiset keinot eli strategiat auttavat sinua toimimaan erilaisten tunteiden kanssa. Emootioiden TUNNISTAMINEN, NIMEÄMINEN ja TIETOINEN käsittely yhdessä aikuisen kanssa ovat siis oleellisia, jotta lapsi oppii säätelemään tunteitaan eri strategioiden avulla.

 
Itsesäätely on opittava taito!

Itsesäätelyn avulla lapsi säätelee tunteita, käyttäytymistä sekä kognitiivisia toimintoja. Lapsi oppii toiminnassa, yhdessä tekemisen, keskustelun ja kokemusten kautta tunnistamaan tunnetilojaan ja käyttämään sopivia strategioita eli toimintatapoja tunteiden säätelemiseksi. Näin opitaan esimerkiksi odottamaan omaa vuoroa, ottamaan toiset huomioon sekä toimimaan vastavuoroisesti keskustellen. 

TUTKIMUSMATKA vie konkreettisesti oppimaan yhdessä itsesäätelyn parissa ja tekemään sitä näkyväksi taidon eri tasoilla. Matkan aikana tehtävät harjoitteet on suunniteltu vuorovaikutteisiksi, jolloin lapsi pääsee rakentamaan omaa oppimistaan ja tutkimaan toimintatapojaan vuorovaikutuksessa aikuisen sekä vertaisryhmän jäsenten kanssa. 

 

Useat niin suurta iloa ja innostusta, aktiivisuutta ja kiukkukohtauksia sisältävät tilanteet, ovat aina haaste tunnetasolla myös aikuiselle. Lohduttavaa on, että jokaisen aikuisen on mahdollista kehittyä itsesäätelyn taidon äärellä ja oppia ymmärtämään lasten yksiköllisiä tarpeita ja voimavaroja. Tästä syystä juuri läsnäolo, vuorovaikutus, lapsen osallisuus ja vastavuoroisuus ovat tärkeitä tämän taidon harjoittelemisessa.

OPPIMISKÄSITYS on tuotteessa tehty konkreettiseksi, niin että jokainen lapsi pääsee tutkimusmatkalle itseensä, osana yhteisöään, oppien myös vastavuoroisuuden merkityksen.

”Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuriseen taustaan. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä. Lasten tulee saada oppimiseensa henkilöstön ohjausta ja tukea. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 22) 

 

Tällä TUTKIMUSMATKALLA lapsi on mukana alusta loppuun, joten TIETOA osiot on tehty myös lapsille ymmärrettäviksi ja innostaviksi. SUPERHAHMOT Veera Vahvuus,  Karri Kontrolli, Tiia Tunne sekä Teemu Tarkka esittäytyvät ja johdattavat uuteen aiheeseen materiaalissa animaatioina, jolloin ne heräävät lasten mielikuvituksessa eloon ja innostavat lapset mukaan uusien taitojen, tehtävien ja leikkien harjoitteluun. Ne ovat materiaalissa mukana myös paperinukkeina, jotta lapset voivat sujauttaa ne halutessaan osaksi omaa leikkiään. 

Tervetuloa TUTKIMUSMATKALLE ITSESÄÄTELYTAITOIHIN!