Opin uusia leikkejä

Leikit kuvissa ja arvoituksissa  tutustuttaa sinut KIDIJOBI: n uusimpaan tuotteeseen 🌟Opin uusia leikkejä🌟. Tuotteen tarkoituksena on lisätä tasavertaisia mahdollisuuksia ymmärtää oppimisympäristön leikkimahdollisuuksia sekä tehdä itsenäisiä valintoja omalle toiminnalle. Jokaisessa yhteisössä voidaan miettiä tuotteen käytölle parhaat mahdolliset käyttötavat, inspiraatiota ja valmiita vinkkejä löytyy tekstin alapuolella olevalta videolta vauhtiin pääsemiseksi. Tuotteen iloisen värikäs kuvitus kutsuu lapsia tutustumaan leikkeihin ja laajentamaan omaa leikinvalintakäsitystä ja innostumaan uusien leikkien harjoittelemisesta yhdessä ryhmän lasten ja aikuisten kanssa. 

”Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin.”

”Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 30-38)

Opin uusia leikkejä- tuotteen suunnittelun aloitimme jo ennen kesää, ja suunnittelun keskiössä oli tavoite vahvistaa lapsen osallisuutta omassa toimintaympäristössään. Halusimme tehdä timanttisen tuotteen, joka

💎 auttaa niin henkilökuntaa kuin lapsia havainnoimaan oman oppimisympäristön mahdollisuuksia.

💎 kehittää oppimisympäristöä lasten toiveita ja mielenkiinnonkohteita vastaavaksi.

💎 kannustaa arvioimaan oppimisympäristöä kuvatukien innoittamana.

💎 innostaa lapsia ymmärtämään ja oppimaan leikkisanastoa monipuolisesti.

💎 mahdollistaa lapsille tasavertaisen mahdollisuuden tehdä valintoja omalle toiminnalle.

💎 innostaa leikkimään kielellä ja herättää yhteisöllistä keskustelua leikeistä.

 
Opin uusia leikkejä- oppimistuote sisältää:

 

💎 32 iloisesti kuvitettua leikinvalintakuvaa

 

💎 2 julistetta päivän leikeistä kertomiseen vanhemmalle hakutilanteessa tai seinätauluiksi oppimisympäristöön

 

💎 32 arvoituskorttia leikeistä 

 

💎 tyhjiä kortteja omille arvoituksille tai leikinvalintakuville

 

💎 tuote toimitetaan antamaasi sähköpostiin linkkeinä

Voit käyttää kuvia monipuolisesti ja luovasti esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  

🤩 Julisteena, joka innostaa lapsia nimeämään leikkejä ja asioita, joita julisteessa näkyy.

🤩 Osia julisteesta ja kuvata näin esimerkiksi huoltajille, mitä leikkejä ryhmässäsi tällä hetkellä leikitään.

🤩 Tee kuvista kaulanauhaan kuvanippu, jonka avulla voit auttaa lapsia leikkien nimeämisen harjoittelemisessa. Lapset voivat kuulumisten yhteydessä nimetä leikkimiään leikkejä hakijoilleen.

🤩 Kuvita leikkikuvin yhdessä lasten kanssa oppimisympäristön leikit.

🤩 Tehkää lasten kanssa muistipeli leikkikuvista, jolloin lapsilla on mahdollisuuksia harjoitella arjen sanastoa leikillisesti.

🤩 Keskustelkaa kuvien avulla leikeistä, joita jo on ja leikeistä, joita lapset toivoisivat ympäristöön.

🤩 Kerätkää yksittäisiä leluja kasa ja yhdistäkää oikeat parit leikkivälineestä ja leikkikortista (banaani&kotileikki, stetoskooppi&lääkärileikki jne.)

🤩 ARVOITUKSET lisäävät kielellistä monipuolisuutta ja syventävät keskustelua leikkien sisällöistä ja tarvittavista leikkivälineistä.

🤩 Tuote sisältää myös tyhjiä kortteja omien leikkien kuvittamista varten. Tehkää omista leikeistä myös arvoitukset tyhjiin arvoituskortteihin!

”Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. ”     

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 30)

Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt ovat myös prosessien laatua kuvaavia varhaiskasvatuksen laatuindikaattoreita. Tuotteen suunnittelussa käytännön toiminta on huomioitu monipuolisesti eri oppimisen alueiden sekä lapsen toimijuutta vahvistavasta näkökulmasta. Vastavuoroisuus ja keskustelevaisuus lisäävät läsnäoloa yhteisten teemojen äärellä ja vahvistavat niin kielellisiä taitoja kuin vuorovaikutusta.

”Pedagoginen toiminta rakentuu suunnitelmalliselle kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudelle, jonka ytimessä ovat lasten perustarpeiden huomioiminen sekä kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Varhaiskasvatuksen fyysinen ja psyykkinen oppimisympäristö ja siinä henkilöstön ja lasten yhdessä toteuttama monipuolinen toiminta kannustaa lapsia leikkimään, liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan ja sitä kehitetään edelleen yhdessä lasten kanssa.” (Varhaiskasvatuksen laatuindikaatorit Tiivistelmät 13: 2019, 42)

Opin uusi leikkejä- tuotteen käyttöä voidaan perustella mm. seuraavien indikaattorien näkökulmasta:

💎 Varhaiskasvatuksen toiminta on lapsille merkityksellistä, oppimaan haastavaa sekä innostavaa.

💎 Henkilöstö ja lapset toteuttavat yhdessä leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka tarjoaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia. Toiminta edistää oppimisen alueiden sekä laaja-alaisen osaamisen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

💎 Lapsen yksilöllisyys huomioidaan niin, että̈ jokainen lapsi oppii tunnistamaan ja löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa.

💎 Henkilöstön ja lasten yhdessä̈ suunnittelema ja rakentama pedagoginen oppimisympäristö kannustaa lapsia leikkimään, liikkumaan, tutkimaan, luomaan ja ilmaisemaan. Oppimisympäristöä arvioidaan ja muokataan säännöllisesti lasten tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti siten, että se haastaa ja innostaa lapsia oppimaan.

💎 Henkilöstö rakentaa päivittäiset siirtymätilanteet joustaviksi ja johdonmukaisiksi siten, että̈ päivän kokonaisuus muodostuu lapsen hyvinvointia ja oppimista tukevaksi. (Varhaiskasvatuksen laatuindikaatorit Tiivistelmät 13:2019 s. 43)