Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittämässä

 – leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

Pedagoginen valmentaminen®

Kaupallinen yhteistyö: Tevella

www.tevella.fi 

(tuotteet saatu)

”Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. 

Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa.

Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen.

Leikki saa näkyä ja kuulua.

Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa.

Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin. ”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 30) 

Lego® Education Ihmiset – leikkisetti,  Äänitasku ja Sinä ja minä tarinassa mahdollistavat monipuolisen kielellisen leikin eri-ikäisten lasten kanssa. Lapset pääsevät osallistumaan omalla osaamisen tasollaan. Eri-ikäisten yhteiset leikit opettavat kuuntelemaan, auttamaan ja odottamaan. Yhdessä tekeminen sitouttaa ja rauha yhteiselle tutkimiselle ja oppimiselle on mahdollista. Tämän tuotekokonaisuuden avulla voit monipuolisesti edistää lasten kielellisiä taitoja. Opetelkaa yksittäisiä sanoja, lauseita sekä tarinoiden kerrontaa. Keskustelu edistää myös ajattelun taitojen kehittymistä sekä syy-seuraussuhteiden hahmottamista.

Lego® Education Ihmiset– leikkisetin avulla lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnan eri ihmisiin ja tutustumaan eri ammatteihin lapsille tutuissa tilanteissa. Pakkauksen mukana tulevien tilannekuvien avulla pääsette tarinan kerronnan alkuun, kunnes lapset alkavat itse kertoa ja näytellä kohtauksia eri ammateissa toimivilla legoihmisillä. Legoihmisten monipuoliset ja lasta kiinnostavat yksityiskohdat ja ammatteihin liittyvät tarvikkeet ovat jo itsessään tutkimisen arvoisia ja herättivät paljon keskustelua, mihin tarvikkeita käytetään. Äänitaskuun voi aluksi äänittää ammattien nimiä ja lopuksi kertoa lyhyitä tarinoita, mitä kukin tekee omassa ammatissaan. Äänitteitä on mukava kuunnella yhdessä leikkikavereiden kanssa. Lapset kuuntelivat tarkasti omia ja kaverin tekemiä äänityksiä.  

Äänitasku mahdollistaa 30 sekunnin äänityksen yhtä äänitaskua kohden ja taskuja on yhteensä 30.  Äänitaskua on helppo käyttää, lapset oppivat samantien kääntämään napin äänitysasentoon ja painamaan kunkin taskun alareunassa olevaa play-nappulaa äänittämisen alkamiseksi ja valmiin äänityksen kuuntelemiseksi. Äänitaskuun voi esimerkiksi liittää pieniä, yksittäisiä kuvia, joita nimetään ja äänitetään kunkin kuvan kohdalle tai esimerkiksi äänitaskua voi käyttää leikissä ”maton” tavoin, jonka päälle tuodaan pikkuesineitä, joista kerrotaan tarinaa ja äänitetään samalla (näin teimme tämän postauksen alussa näkyvällä videolla). Äänitasku on myös loistava työkalu esimerkiksi varhaiskasvatusryhmässä olevien eri kielisten lasten tervehdysten äänittämiseen yhdessä perheen kanssa, jolloin tervehdyksiä voidaan harjoitella äänitteiden avulla koko lapsiryhmän voimin. Tällöin äänitaskuun voisi liittää äänityksen yläpuolelle lapsen kuvan ja kotona puhuttavan kielen nimen, jolla tervehdys on äänitetty. 

Sinä ja minä tarinassa– pakkauksessa on 10 värikästä ja tapahtumarikasta tilannekuvaa, joista voidaan kielitaitotason mukaan nimetä aluksi yksittäisiä esineitä ja asioita ja edetä harjoittelussa kertomaan lyhyitä, muutaman sanan lauseita. Äänitaskuun äänitetyt kertomukset tilannekuvista on mukava kuunteluttaa myös lapsen vanhemmalle tuonti- tai hakutilanteessa – äänitasku on loistava apu päivän pedagogisten puuhien dokumentointiin äänitteiden muodossa. Pakkauksen mukana tulee 32 kuvalaattaa, joihin saa liitettyä koko lapsiryhmän lasten kasvokuvat. Kuvalaattoja käytetään tilannekuvien päällä kasvokuvien kohdalla, jolloin lapset saavat ikäänkuin kertoa omista tekemisistään. Innostava tuote ja laajasti lasten sanavarastoa ja kerrontataitoja kehittävä! 

Hyödynnä laadukkaat Tevellan tuotteet pedagogisesti arjessa helposti. Innostu leikistä, leiki ja opi yhdessä lasten kanssa!

Opitaan yhdessä

Havainnoi lasten tarpeita, kiinnostuksen kohteita sekä yksiköllisiä vahvuuksia ja taitoja. Ennakoi ja suunnittele tulevaa sekä hankintoja hyvissä ajoin tiimisi, lapsiryhmäsi ja yhteisösi kanssa. Ota lapset mukaan keskustelemaan ja pohtimaan oppimista sekä tekemään dokumentointia. Ole aidosti mukana lasten leikissä, ihastele, tutki ja osoita innostusta ja uteliaisuutta. Toimi suunnitelmallisesti omassa ympäristössäsi. Arvioikaa oppimista yhdessä ja suunnitelkaa leikin ympärille monipuolisia projekteja. 

 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä opitaan yhdessä. Henkilöstön tehtävänä on varmistaa, että monipuolinen oppiminen ja oppimisen taidot kehittyvät sekä lapsiryhmän lasten tarpeita, mielenkiinnonkohteita ja yksilöllisiä taitoja huomioidaan. Pedagoginen toiminta mahdollistuu arjen jokaisessa hetkessä, kun oppimisympäristö on suunniteltu yhdessä lasten kanssa lapsilähtöisesti huomioiden laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymisen mahdollisuus. Leikkiin ja oppimiseen innostavat välineet edistävät yhteisen toiminnan mahdollisuuksia sekä lisäävät keskustelua ja kannustavat tutkimiseen. Omalla toiminnallaan aikuinen mallintaa innostusta ja sitoutumista yhteiseen oppimiseen. Tärkeää on pysähtyä yhteisten touhujen ääreen ja heittäytyä mukaan tutkimaan, keskustelemaan ja leikkimään. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 32-33)

Kielitietoisuus ja kielellisten taitojen edistäminen osana varhaispedagogiikkaa


Kielitietoisuus sekä lasten kielellisen kehityksen edistäminen on varhaispedagogiikan tärkeitä elementtejä.


 Enenevissä määrin varhaiskasvatuksessa tulee keskittyä ja
huomioida lasten mahdollisuus monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen sekä kielellisten taitojen vahvistamiseen. 


Lasten osallisuus sekä vaikuttamisen mahdollisuudet rakentuvat
mahdollisuudesta osata ilmaista tunteitaan, tarpeitaan, kiinnostuksen kohteitaan sekä taidoista olla vuorovaikutuksessa ja luoda kaverisuhteita. 


Moninaisuus tuo suurtakin hajontaa oppimisen tarpeisiin ja siksi on tärkeää, että kielitietoisuus on läsnä oppimisympäristöissä ja kielellisten taitojen kehittyminen mahdollistuu arjen monissa tilanteissa.

 

”Varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä malleja, ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. ”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 31)