Pedagoginen valmentaminen®

Kaupallinen yhteistyö: Skillgrower Oy

www.skillgrower.com/fi  

(tuote saatu)

Matemaattisten taitojen johdonmukainen ja tavoitteellinen edistäminen varhaiskasvatuksessa  —  osana lapsen kokonaisvaltaista oppimisen polkua. 

”Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatus luo perustaa elinikäiselle oppimiselle..Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 19)

Skillgrower on suomalaisten opettajien kehittämä hauskempi tapa opiskella matematiikkaa.” Skillgrower- matematiikkasovellus on myös palkittu Teknologia 19 startup-kilpailun voittajana. 🏆
 

Skillgrower- matematiikkasovellus mahdollistaa lasten matemaattisten taitojen monipuolisen, johdonmukaisen ja tavoitteellisen edistämisen jo varhaiskasvatuksessa. Skillgrowerin mukana lapsi voi oppia matematiikkaa koko koulupolkunsa ajan varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Matemaattisten taitojen vahvistaminen tulisi aloittaa jo varhaiskasvatuksessa, jotta jokainen lapsi voisi oppia omalla tasollaan, opettajajohtoisesti ja silti itseohjautuvasti.

Skillgrower- matematiikkasovellus mahdollistaa lapselle oman tasonsa mukaisen oppimisen, tarvittavien toistojen määrän, positiiviset oppimiskokemukset välittömän palautteen kautta. Lapsi kehittyy omalla taitotasollaan ja kilpailee vain itsensä kanssa. Opettajat voivat seurata yksiköllisiä oppimisen polkuja sovelluksen avulla ja tarjota lapsille heidän tasoaan vastaavia harjoitteita. Monikosketusnäyttö mahdollistaa yhteisen pohdinnan matemaattisten tehtävien parissa. Monipuolinen matematiikan parissa työskentely kannattaa suunnitella säännölliseksi viikko-ohjelmaan ja lisätä myös  leikinvalintatauluun yhdeksi vaihtoehdoksi. Käytä sovellusta helposti varhaiskasvatuksessa ja kotona millä tahansa digilaitteella – ruutuaika hyötykäyttöön! Jos digilaitteita on käytössä vähänlaisesti ryhmissä, kannattaa kuitenkin aloittaa sovelluksen käyttö aluksi pienryhmissä monikosketusnäytöllä tai yksittäisen laitteen voimin. Hyvä idea on myös lainata etukäteen suunniteltua matematiikkahetkeä varten oman ryhmän tablettien lisäksi esimerkiksi viereisen ryhmän tabletit, jolloin useampi pääsee kerrallaan harjoittelemaan matematiikkaa ja tehdä samoin myös vastapalveluna ryhmälle. 

Pienryhmätyöskentelyyn voi sisältyä myös toiminnallisia tuokioita, lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden, jolloin samoilla aihealueilla työskentelevät lapset pääsevät ratkaisemaan ja pohtimaan ongelmia yhteistoiminnallisesti ja oppivat samalla toisiltaan. Sovelluksen etuna on, että aihealueet ovat valmiina ja lapset pääsevät tekemään yksilöllisiä harjoitteita päivittäin.⭐

”Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 33)

Skillgrower- matematiikkasovelluksen varhaiskasvatukseen suunnatut tehtävät sisältävät monipuolisen kokoelman ääneen luettuja tehtäviä, joiden avulla lapsi oppii:
 

🏆 Opitaan numerot

🏆 Opitaan laskemaan

🏆️ Vertailua – enemmän ja vähemmän

🏆 Paikka ja suunta

🏆 Kappaleita ja kuvioita

🏆️ Yhteenlaskua

🏆 Vähennyslaskua

🏆 Kello

🏆️ Laskeminen sataan asti

 
UNOHDA: 
❌  Riittämättömyyden tunne
 
❌  Suunnittelun ja arvioinnin aikapaine
 
❌ Johdonmukaisten ja tavoitteellisten sisältöjen rakentaminen jokaisen lapsen tarpeita vastaavaksi
 
 
SAAT:
✅ Monipuoliset ja tavoitteelliset aiheet ja tehtävät
 
✅  Yksilöllisesti muokattavat taitotasot
 
✅  Iloa, onnistumisia, yhdessä opittavaa ja opetettavaa

TUTUSTU SKILLGROWERIIN TÄÄLTÄ – KOKEILE ILMAISEKSI! ⭐

Aloita ilmainen 2 viikon tai 200 tehtävän kokeilujakso!

Oppimisen alue ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” ohjaa huomioimaan tarkemmin matemaattisen ajattelun kehittymisen 

”Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja muutoksiin. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä.

Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla. Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla. ” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 46)

3️⃣OHITTAMATONTA syytä ottaa käyttöön Skillgrower- matematiikkasovellus vuonna 2022 varhaiskasvatuksessa

 
1️⃣Ruutuaika tehokäyttöön – matemaattinen osaaminen kehittyy toistojen ja monipuolisten sisältöjen avulla.
 
2️⃣Jokainen oppija oppii omalla taitotasollaan ja saa välitöntä palautetta oppimisestaan.
 
3️⃣Lasten matemaattiset mielenkiinnon kohteet ja tarpeet oppimiselle voidaan huomioida oppimisympäristöissä ja pienryhmätoiminnassa yhteistoiminnallisesti.
 
 
Tutustu ja tilaa Skillgrower käyttöösi täältä! ⭐️